نمای کلی از پروژه
نوک مرغابی کانال ۱۹ و بند بتنی

کارفرما:

  • شرکت کشت و صنعت امیرکبیر

مشاور:

  • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

پیمانکار:

  • شرکت توان سازه اقلیم

مبلغ پروژه:

  • ۱۷,۵۷۶,۵۹۴,۹۰۳ریال

اهداف اصلی پروژه:

  • برگرداندن آب مصرفی کارخانه شکر به سیستم آبیاری کشت وصنعت
  • جلوگیری از ورود ۴ مترمکعب برثانیه آب قابل استفاده جهت آبیاری به سیستم زهکشی

موقعیت پروژه:

  • ضلع ۵۵ کیلومتری جنوب شهرستان اهواز
نمایی از ایستگاه پمپاژ و اتاق برق
سازه خروجی ایستگاه پمپاژ
فهرست