ISO

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 10006:2017

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

HSE – MS

گواهینامه ها

رتبه خدمات مشاوره در رسته آب، تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی، تخصص تاسیسات آب و فاضلاب و تخصص کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری

رتبه خدمات مشاوره در زمینه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

رتبه طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار از دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری وزارت کشاورزی

رتبه خدمات مشاوره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی

عضویت ها

عضو انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مشاور خوزستان

عضو جامعه مهندسان مشاور ایران

عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی

عضو انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و رتبه بندی شده توسط این سازمان

گواهینامه‌های علمی

فهرست