مشخصات پروژه:

  • موقعیت پروژه: در اراضی غرب میاناب شوشتر در حد فاصل روستای عرب اسد و زهکش اصلی میناب تا روستای زهوآباد و بکیشه
  • سطح پروژه: ۱۸۵۴ هکتار
  • وضعیت پروژه: به اتمام رسیده

کارفرما:

  • مؤسسه جهاد نصر

مشاور:

  • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

پیمانکار:

  • شرکت توفنده پیمان

مبلغ پروژه:

  • ۹۲,۶۸۵,۶۲۲,۶۲۹ ریال

اهداف این پروژه:

  • احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی وتجهیز و نوسازی اراضی نقش بسزائی در حفظ منابع آب و خاک داشته و با افزایش بهره وری، صرفه جوئی در استفاده از منابع آبی و بالا بردن راندمان آبیاری، کاهش پتانسیل فرسایش پذیری خاکها، افزایش یکنواختی در توزیع آب، اجرای کشاورزی بصورت مکانیزه و در نهایت توسعه، آبادانی و افزایش تولید محصولات کشاورزی را به دنبال دارد.
فهرست