موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
موقعیت نقاط مورد مطالعه جهت لایه بندی

کارفرما:

  • شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

مشاور:

  • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

مشخصات پروژه:

  • موقعیت پروژه:استان خوزستان،۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان اهواز
  • پیشرفت پروژه: عملیات صحرایی به پایان رسیده و مورد تصویب کارفرما قرار گرفته
  • سطح اراضی: ۱۲۰۰۰ هکتار

اهداف اصلی پروژه:

  • تعیین پارامترهای مورد نیاز خاک منطقه جهت طراحی شبکه آبیاری و شبکه زهکشی سطحی و زیر زمینی اراضی
  • توسعه سطح زیر کشت محصولات زراعی
  • افزایش راندمان تولید و بهره وری
  • ایجاد اشتغال مولد با توسعه کشاورزی
  • خود کفایی در تولید محصولات استراتژیک زراعی
فهرست