تصویر گزینه نهایی طرح توسعه

کارفرما:

  • شرکت کشت و صنعت امیرکبیر

مشاور:

  • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

مشخصات پروژه:

  • موقعیت پروژه:  ۵۵ کیلومتری جنوب شهرستان اهواز
  • سطح ناخالص اراضی : ۲۰۰۰ هکتار

اهداف اصلی پروژه:

  • ارتقاء راندمان عملکرد محصول در واحد سطح.
  • افزایش سطح تحت کشت با توجه به پتانسیل منابع آب و خاک موجود.

گزینه های محل تأمین آب:

۱- آبگیری از ابتدای کانال AMC

۲- آبگیری از انتهای کانال AMC قبل از انشعابات کانال های AMC-R و AMC-L

۳- آبگیری از ابتدای کانال AMC-R

۴- آبگیری از کیلومتر ۲۰۰+۴ کانال AMC-R

تصویر اراضی کشت شده در محدوده اراضی در فصل کشت
تصویر اراضی کشت نشده در محدوده اراضی
تصویر اراضی شور در محدوده طرح
فهرست