مقطع شبیه سازی شده اصلاح زهکش مشترک توسط نرم افزار HEC-RAS

کارفرما:

  • کشت وصنعت دعبل خزایی

مشاور:

  • شرکت مهندسین مشاور پژآب نگار

موقعیت پروژه :

  • در۳۰ کیلومتری جنوب اهواز بین شهرستان اهواز و شادگان و شرق رودخانه کارون واقع شده است.
تصویر ماهواره ایی منطقه عمومی پروژه
فهرست