کارفرما:

 • شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان

مشاور:

 • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

اهداف اصلی پروژه:

 • یافتن منابع آب جدید
 • تامین آب  با کیفیت
 • تامین آب مورد نیاز آینده

مشخصات پروژه:

 • موقعیت پروژه
  • ۱۵کیلومتری شهرستان شوش، بخش مرکزی ، دهستان بن معلی
 • پیشرفت مطالعات
  • مطالعات به اتمام رسیده است و مورد تصویب کارفرما قرار گرفته است.
فهرست