نمای سه بعدی ایستگاه پمپاژ
نمایی از ایستگاه پمپاژ ۶ پس از اصلاح ساختار

کارفرما:

  • کشت و صنعت دعبل خزایی

مشاور:

  • شرکت مهندسین مشاور پژآب نگار

مشخصات پروژه:

  • موقعیت پروژه: ۲۵کیلومتری جنوب شهرستان اهواز
  • پیشرفت پروژه:مراحل مطالعاتی پروژه خاتمه یافته است
  • مبلغ برآورد پروژه: ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اهداف اصلی مطالعات:

  • بهینه سازی بهره برداری از ایستگاه پمپاژ
  • بهبود وضعیت آبیاری مزارع
  • کاهش دور و مدت زمان آبیاری
نمایی از ایستگاه پمپاژ 8 پس از اصلاح ساختار
نمایی از ایستگاه پمپاژ 8 قبل از اصلاح ساختار
نمایی از ایستگاه پمپاژ2 پس از اصلاح ساختار
نمایی از ایستگاه پمپاژ2 قبل از اصلاح ساختار
فهرست