اجرای حوضچه ذخیره آب
اجرای حوضچه ذخیره آب
نمای کلی از محوطه پمپ ها
نمای کلی از محوطه پمپ ها
نمایی از مراحل اجرای کار
نمایی از مراحل اجرای کار

کارفرما:

  • مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر

مشاور:

  • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

پیمانکاران:

  • شرکت سیناب زنده رود (تأمین اقلام و اجرا کننده اصلی پروژه)
  • شرکت مهندسی برق مازند نور (اجرا کننده بخش برق پروژه)
  • شرکت میراث کاران هامون (اجرا کننده کارهای تکمیلی پروژه)
  • شرکت کارون خوزستان (تأمین اقلام مکانیکی پروژه)

هدف اصلی پروژه:

  • تکمیل ظرفیت و ارتفاع پمپاژ آب در شبکه آبیاری تحت فشار گوریه مزارع F6وF5

موقعیت پروژه:

  • ۲۵ کیلومتری جنوب شهرستان شوشتر، منطقه گوریه
فهرست