احداث ایستگاه پمپاژ و سامانه بازچرخانی آب برگشتی کانال صنعت کارخانه شکر دعبل خزاعی (mist cooling)
احداث ایستگاه پمپاژ و سامانه بازچرخانی آب برگشتی کانال صنعت کارخانه شکر دعبل خزاعی (mist cooling)
کانال اجراشده در پروژه بازچرخانی آب صنعت امیرکبیر
سرریز جانبی اجراشده در کانال برکه ای بازچرخانی آب صنعت امیرکبیر

کارفرما:

  • شرکت کشت و صنعت امیرکبیر

مشاور:

  • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار
فهرست