پلان عمومی طرح

کارفرما:

  • اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان خوزستان

مشاور:

  • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

مبلغ پروژه:

  •  ۲۱۲,۰۲۶,۲۴۸,۷۷۸ ریال

محدوده پروژه:

  • محل اجرای طرح جنوب و جنوب شرق اهواز که حوزه فعالیت این مهندس مشاور می­باشد بخش­هایی از غرب نهر مالح را در جنوب اهواز تا حوالی غرب جراحی و رامشیر در بر می­‌گیرد.

هدف اصلی پروژه:

  • مقابله و مهار پدیده مخرب گرد و غبار در کانون های فوق بحرانی استان خوزستان
نمونه ای از عرصه های نهالکاری شده
نمونه ای از عرصه های نهالکاری شده
نمونه ای از عرصه های نهالکاری شده
فهرست