مشخصات پروژه:

  • ۳۵ کیلومتری جنوب جاده اهواز-آبادان و شرق رودخانه کارون در منتهی الیه جنوب شرقی کشت و صنعت سلمان فارسی

کارفرما:

  • شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

مشاور:

  • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

پیمانکار:

  • شرکت راصد صنعت توسعه

مبلغ پروژه:

  • ۱۲,۵۰۰,۰۰,۰۰۰ ریال

اهداف این پروژه:

  • کمک به تخلیه زه آبهای دو کشت و صنعت سلمان فارسی و دعبل خزایی
  • تخلیه زه آب ۳۰۰۰ هکتار اضافه شده به کشت و صنعت سلمان فارسی

ویژگی های بارز پروژه:

  • مدت زمان اجرای کار ۱۸۵ روز
  • کاهش زمان اجرای کار معادل ۵۰ درصد  پروژه های مشابه
  • بیش از ۱۰ میلیارد ریال صرفه جویی در عملیات تثبیت محل احداث سازه
فهرست