کارفرما:

  • مؤسسه جهاد نصر

مشاور:

  • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

پیمانکار:

  • شرکت نام آوران نصر سمنان

مبلغ پروژه:

  • ۳۴۵,۱۲۷,۹۰۵,۳۶۶ ریال

اهداف این پروژه:

  • افزایش بهره وری، صرفه جوئی در استفاده از منابع آبی و بالا بردن راندمان آبیاری
  •  کاهش پتانسیل فرسایش پذیری خاکها
  •  افزایش یکنواختی در توزیع آب
  • اجرای کشاورزی بصورت مکانیزه و در نهایت توسعه
  •  آبادانی و افزایش تولید محصولات کشاورزی
فهرست