مشخصات پروژه:

  • ضلع شمالی مجموعه کانال های شهید شیردم واقع در ۱۵ کیلومتری شمال خرمشهر و در غرب رودخانه کارون

کارفرما:

  • شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

مشاور:

  • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

پیمانکار:

  • شرکت راصد صنعت توسعه

مبلغ پروژه:

  • ۵۰,۰۷۰ میلیون ریال

اهداف این پروژه:

  • انتقال بخشی از زه آب های منطقه حوزه جنوب کرخه و غرب کارون به سمت شرق کارون و خورکویرین خلیج فارس به منظور رفع آب گرفتگی های محدوده های مرزی
  • کاهش اثرات شوری زه آب ها بر روی اراضی منطقه
نمای حوضچه ورودی ایستگاه پمپاژ
فهرست