نظارت بر عملیات تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی شهرستان شوش

کارفرما:

  • مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شوش

مشاور:

  • شرکت مهندسین مشاور پژ آب نگار

موقعیت پروژه:

  • محدوده اراضی کشاورزی شهرستان شوش

اهداف اصلی پروژه

  • کاهش پتانسیل فرسایش پذیری خاکها و افزایش ضریب یکنواختی توزیع آب
  • صرفه جویی در استفاده از منابع آبی و بالا بردن راندمان مصرف آب
  • افزایش تولید محصولات زراعی
فهرست